Handelsbetingelser for erhvervskunder og private brugere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om Inner Drive – Krop Trivsel Udvikling v/Lonni Birkebæk Clausens, CVR-nummer 40810625, (”Virksomheden” eller ”Inner Drive”) salg og levering af ydelser inden for rådgivning, workshops, undervisning, events og udviklingsforløb (inkl. fysioterapi) til erhvervskunder samt udviklingsforløb (inkl. fysioterapi) til private kunder.
Nederst i dokumentet findes et tillægsafsnit som gælder for ydelsen “Fysioterapi” og ydelsen “Intern Sundhedsordning”, hvor disse skiller sig ud fra Betingelserne.

Tjenesteydelser/serviceydelser udbydes af:

Inner Drive
Krop Trivsel Udvikling v./Lonni Birkebæk Clausen
Femte Maj Plads 3, 2. tv.
5700 Svendborg

CVR 40810625

Kontakt mig på lbc@innerdrive.dk eller via kontaktformularen

Alle priser er i danske kroner (DKK)

Priserne under de enkelte ydelser på websitet www.innerdrive.dk er  vejledende og angivet eksklusive moms. Køb af ydelsen ”Fysioterapi” (se senere) er momsfritaget.

Aftalegrundlag

Betingelserne udgør sammen med Virksomheden/Inner Drives tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”).

Priser og betaling

Alle priser er i danske kroner (DKK)

Priserne under de enkelte ydelser på websitet www.innerdrive.dk er  vejledende og angivet eksklusive moms. Ydelsen ”Fysioterapi” (se senere) er momsfritaget

Forbehold.   
Inner Drive tager forbehold for indtastningsfejl i forbindelse med annoncering af priser mv.
Inner Drive og Lonni Birkebæk Clausen forbeholder sig retten til ensidigt at ændre sine priser.
Ændres prisen midt i et igangværende forløb, som påvirker fremadrettede betalinger og aftaler med kunden, underrettes kunden direkte og med minimum 1 måneds varsel. Kunden har mulighed for at opsige aftalen, hvis denne ikke ønsker at acceptere vilkåret.

Pris. Prisen for ydelserne sendes i et tilbud til kunden via mail og med udgangspunkt i Inner Drive og Lonni Birkebæk Clausens gældende prisliste (priserne angivet på websitet www.innerdrive.dk under beskrivelsen af de enkelte ydelser) på det tidspunkt, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

Betaling. Betaling foregår via bank overførsel efter fremsendelse af faktura til kunden. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter og tjenesteydelser med betalingsfrist netto 10 dage fra den dag fakturaen er dateret medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

Forsinket betaling. Hvis kunden undlader at betale en faktura for tjenesteydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, sendes rykker med pålagt gebyr på 100 kr. som skal betales netto 10 dage. Har Virksomheden gjort opmærksom på forsinket betaling ved at sende rykker 2 på hinanden følgende gange og kunden fortsat ikke har betalt indenfor tidsfristen sendes sagen videre til inkasso.

Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

Tilbud. Inner Drive og Lonni Birkebæk Clausens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på tjenesteydelser til kunden skriftligt senest 8 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på tjenesteydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.

Uoverensstemmende vilkår. Hvis Inner Drive og Lonni Birkebæk Clausens bekræftelse af en ordre på tjenesteydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 7 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

Køb og levering af ydelser

Hvis kurser, undervisning, events eller workshops skulle blive aflyst af Inner Drive og Lonni Birkebæk Clausen, får køber det fulde indbetalte beløb retur.

Køb af udviklingsforløb, rådgivning, coaching og fysioterapi er bindende.
Du kan ændre din tid op til 48 timer inden din aftale. Efter endt session gives der ikke penge retur. Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende telefon-/onlineforbindelse eller møde op på det aftalte tidspunkt og mødested.

Inner Drive og Lonni Birkebæk Clausen, CVR 40810625 har alle rettigheder til leverede digitale produkter og alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til rådgivning, workshops, undervisning, events og udviklingsforløb. Ved køb opnås brugsret til produkter og materialer. Brugsretten er personlig.
Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug.

Produkter og materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Inner Drive og Lonni Birkebæk Clausens virksomhed. Inner Drive og Lonni Birkebæk Clausens navn må ikke anvendes i reklame- eller reference øjemed uden skriftlig tilladelse.

Såfremt de(t) leverede produkter/materiale og Inner Drive og Lonni Birkebæk Clausens navn anvendes i strid med denne bestemmelse, er Inner Drive og Lonni Birkebæk Clausen berettiget til en bod på 100.000 kroner per overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes ny konventionalbod for hver påbegyndt måned. Inner Drive og Lonni Birkebæk Clausen er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Inner Drive og Lonni Birkebæk Clausen måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, workshops, undervisning, coaching og rådgivning, er begrænset til direkte skade og tab. Inner Drive og Lonni Birkebæk Clausen skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.
Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Lonni Birkebæk Clausen har handlet simpelt uagtsomt. Inner Drive og Lonni Birkebæk Clausens erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på det produkt eller den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Fysioterapi

Priser er angivet i danske kroner (DKK). Fysioterapi er fritaget for moms.

Forbehold. Visse rådgivningsopgaver, hvor ydelsen har karakter af fysioterapi beskrevet nedenfor, anses af skattestyrelsen alligevel for at momspligtige, når de f.eks. er rettet mod virksomheder og ikke enkelt personer. Det er altid skattestyrelsens afgørelse, som er gældende for hvorvidt en ydelse pålægges moms, hvilket vil fremgå af evt. tilbud og faktura. 
Ydelsens karakter. I ydelsen “fysioterapi” indgår elementer som instruktion og vejledning i øvelser og fysisk aktivitet, holdnings- og bevægekorrektion, individuel fysisk kompetenceudvikling , ergonomisk sparring og rådgivning, manuel behandling samt visse former for holdtræning af fysioterapeutisk karakter, der har et sundhedsfremmende og forebyggende formål. Hvilke elementer, der bruges, afstemmes i forhold til den aktuelle situation.

Booking af fysioterapi. Booking sker direkte til Lonni Birkebæk Clausen på telefon 93913434. Her er det muligt at aftale lokation (kundens hjem adresse, udendørs, (erhvervs)kundens egne lokaler samt lokale med briks, træningssal eller i særlige tilfælde varmtvandtsbassin på Thorseng Nature Resort, Vornæsvej 14, 5700 Svendborg).

Det er desuden muligt at lave en online booking af Lonni Birkebæk Clausen til fysioterapeutiske konsultationer samt personlig træning og massage via www.thorseng.dk – Thorseng Nature Resort (Vornæsvej 14, 5700 Svendborg) . Bookes ydelsen ad denne vej modtages ydelsen på Thorsengs adresse. Kunden er selv ansvarlig for at møde op på rette tid og sted.

Afbud, udeblivelse og aflysning

Afbud fra en kunde til en booket tid skal så vidt muligt ske 24 timer før den bookede tid. Afbud gives direkte til Lonni Birkebæk Clausen på mobil 93913434.
Udeblivelse uden afbud til booket tid kan pålægges et udeblivelsesgebyr.

Aflysning. I tilfælde af at det er Lonni Birkebæk Clausen, der aflyser – f.eks. pga. sygdom – vil der hurtigst muligt blive tilbudt en ny tid til fysioterapi.

Levering og betaling for fysioterapi

Når fysioterapi har været afholdt, anses købet for leveret. Betaling kan ske via bank overførsel (Faktura tilsendt kunden på mail) eller i tilfælde, hvor fysioterapi leveres via Thorséng Nature Resorts bookingsystem og i deres lokaler, afregnes til Thorseng Nature Resort, hvilket er muligt med dankort, via mobile pay eller tilsendt faktura via mail.

Fortrolighed og personlige oplysninger

Se persondata og privatlivspolitik.

Ansvar

Forsikring ved uheld ved fysioterapi. Fysioterapeut Lonni Birkebæk Clausen, autorisationsID 01TX8, har tegnet en erhvervsforsikring via Danske Fysioterapeuter. Denne forsikring dækker i forhold til skader på patienter og patientejendele i forbindelse med fysioterapibehandlingen.

Tilskud. Det er muligt at få tilskud til fysioterapi, hvis du er medlem af sygeforsikringen ”danmark” for alle aktive grupper. Lonni Birkebæk Clausen indberetter til ”danmark”, snarest muligt efter leveret fysioterapi. Det er ikke nødvendigt med henvisning fra egen læge for at få dette tilskud.
Tilskud – det gule sygesikringskort. Det er ikke muligt at få tilskud herfra.

Intern Sundhedsordning

Ved indgåelse af aftale om intern sundhedsordning, med eller uden fysioterapeutiske ydelser, udfærdiges et skriftligt aftalegrundlag, de almindelige salgs- og leveringsbetingelser i dette dokument er derudover fortsat gældende med mindre andet er noteret og aftalt skriftligt med kunden.

Freelancekontrakt. Det er muligt at lave en freelanceaftale for en tidsbegrænset periode på f.eks. 3 – 6 måneder af gangen. En freelanceaftale indebærer en udførlig skriftlig kontrakt (med udgangspunkt i standardkontrakt for konsulentydelser kontraktkonsulentydelser ), hvor begge parter bliver enige om indholdet af ydelser, tid og løn/honorar.

For virksomheden er sundhedsydelse med fysioterapi momsfritaget og fradragsberettiget, så længe udgiften afholdes som led i virksomhedens generelle personalepolitik.
For medarbejderen er sundhedsydelse med fysioterapi skattefrit, når der er tale om behandling, lindring eller forebyggelse af arbejdsbetingede skader.